Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 2
  • Đã truy cập: 771646
Trang chủ » Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức

Cập nhật ngày: 7-6-2010
Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, có trách nhiệm thảo luận và phê duyệt các chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hội đồng quản trị: 05 thành viên
HĐQT là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.
HĐQT có trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của Công ty thông qua việc hoạch định các chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ban kiểm soát: 03 thành viên
Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
Bộ máy tổ chức điều hành: Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng chức năng:
- Các Phòng ban chuyên môn giúp viêc:
      Phòng Tổ chức - Hành chính:
         Giúp Giám đốc quản lý, điều hành và thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, quản trị, hành chính doanh nghiệp.
      Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư:
         -    Thực hiện các chủ trương của Ban Giám đốc trong lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
         -    Chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật ở tất cả các công đoạn theo quy trình sản xuất (Chế bản, In, Thành phẩm).
         -    Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý lao động, định mức kỹ thuật, đơn giá tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất toàn Công ty.
         -    Điều độ kế hoạch sản xuất trong công ty.
         -    Xây dựng kế hoạch vật tư, cung cấp vật tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
      Phòng Kế toán - Tài vụ:
         -    Giúp Giám đốc theo dõi việc thực hiện các hoạt động kinh tế - tài chính của Công ty. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
         -    Quản lý hoạt động tài chính của Công ty . Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nhà nước và Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty .
      Phòng Kinh doanh:  Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng ngoài sách giáo khoa.
- Các Phân xưởng, tổ sản xuất:
      Phân xưởng in offset:
         -    Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, chịu sự chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản- Vật tư.
         -    Tổ chức sản xuất in. In theo Lệnh sản xuất và điều độ từ Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.
         -    Tổ chức thực hiện công đoạn in trong qui trình in ấn.
    Phân xưởng Hoàn thiện sản phẩm:
         -    Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất. Và chịu sự chỉ đạo, quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.
         -    Tổ chức sản xuất các công đoạn sau in cho đến hoàn chỉnh sản phẩm để xuất xưởng, nhập kho
    Phân xưởng Cắt rọc - Kho giấy:
         - Tổ chức cắt rọc giấy cuộn thành giấy ram theo đúng quy cách, chủng loại.
Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:Liên kết website