Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 14
  • Đã truy cập: 561340
Trang chủ » Giới thiệu
Mô hình tổ chức 07/06/2010
Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:
Lịch sử phát triển 07/06/2010
Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996.
Liên kết website