Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 50
  • Đã truy cập: 461739
Trang chủ » Tin tức
Biên bản họp ĐHCĐ 2014 05/03/2014
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết HĐQT_Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm nhân sự 05/03/2014
Nghị quyết HĐQT_Công nhận Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Phó giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Các nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông 2014 25/02/2014
1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị    
2. Báo cáo tổng kết năm 2013 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2014. 
3. Báo cáo nội dung chỉnh sửa điều lệ theo TT 121/2012/TT-BTC   
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 15/02/2014
 Thư mời tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014
    Thu moi.pdf

Thông báo dành cho cổ đông 11/01/2014

1. Báo cáo quản trị công ty năm 2013

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị_Phiên họp lần 1.2014

3. Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2013 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Liên kết website